Bärfendals kyrka
Predikoturer


Bärfendals kyrka byggdes i slutet av 1000-talet eller i början av 1100-talet och är möjligen den äldsta i bruk varande kyrkan i Bohuslän.

Predikstolen dateras till 1642, tillverkaren är okänd. Under denna tid hörde Bohuslän till Norge och liknande predikstolar finns bl.a. i Östfold.

Inskriften på ljudtaket lyder: ”Esa 40:e kap. Vor Gudz ord bliffue evindelige.” På bröstvärnet: Joh 8:e kap. Sandelige, sandelige jeg siger eder der som nogen holder mitt ord. Hand skall ikke see döden evindelige.” Undre raden: ”Luk 11:e kap. Ja salige ere de som höre Guds ord oc bevare det.”

Timglaset tillkom 1738.

Dopfunten dateras till mitten av 1200-talet. Den är tillverkad av täljsten.

Processionskrucifixet på altaret är en kopia tillverkad på Historiska museet i Stockholm, där originalet förvaras. Det överfördes dit i början av 1860-talet. Krucifixet tillverkades i Limoges i Frankrike i mitten av 1200-talet.

Över dörren till sakristian hänger ett triumfkrucifix daterat till senare delen av medeltiden.

I sakristian hänger en målning från 1767 av den tyske konstnären J.H. Dieden. Den användes till en början som altartavla i kyrkan.

Läktaren tillkom i mitten av 1600-talet.

Nuvarande orgel är från 2012. Den är tillverkad på Tostareds kyrkorgelfabrik och är en helmekanisk orgel med 11 stämmor.

I vapenhuset finns en fattigstock som kan dateras till 1700-talets mitt.

Utanför kyrkans södra vägg står en bautasten, förmodligen från yngre järnåldern. Detta område var troligen begravningsplats under järnåldern.